Informování o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech s tím souvisejících. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volného pohybu osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Společnost: PROvitalita-fit s. r. o.IČO: 08258180

Se sídlem: Sojovická 1797, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Spisová značka: C 315820 vedená u Městského soudu v Praze

2. Jaká data o subjektech údajů zpracováváme?

Společnost PROvitalita s.r.o. zpracovává tyto kategorie osobních údajů, vždy v minimálním možném rozsahu pro naplnění konkrétního účelu:

 • identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • údaje o odebíraných službách, jejich využívání a platební morálce, případně o zakoupeném zboží,
 • údaje o osobním zdravotním stavu,
 • údaje související s užitím internetových stránek správce,
 • údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů.

3. Za jakými účely a na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

Společnost PROvitalita-fit s.r.o. zpracovává osobní údaje za účely:

 • poskytování služeb,
 • plnění zákonných povinností,
 • zajištění ochrany práv společnosti a právem chráněných zájmů,
 • marketingu.

Ke zpracování dochází vždy na základě předem určeného legitimního účelu, který je subjektům údajů zřejmý. Pro většinu účelů je možné zpracovávat osobní údaje přímo na základě právních předpisů, které se na subjekt vztahují, na základě smlouvy nebo oprávněných zájmů společností, tudíž bez nutnosti souhlasu subjektu údajů.

Ve výjimečných případech může být zpracování prováděno na základě souhlasu subjektu údajů. Souhlas je správce povinen být schopen kdykoliv doložit. Poskytnutí osobních údajů ke zpracování založenému na souhlasu subjektu údajů není povinné a subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Obchodní sdělení v elektronické podobě správce rozesílá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a zásadně v režimu tzv. přímého marketingu. Z uvedených důvodů je oprávněna tak činit i bez souhlasu subjektu údajů, to však jen do doby vyslovení jeho nesouhlasu. Subjekt údajů má v každém obchodním sdělení možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout využití svého elektronického kontaktu k dalšímu zasílání obchodních sdělení.

4. Kdo patří mezi příjemce osobních údajů?

V rámci zpracování osobních údajů může docházet k jejich zpřístupnění dalším subjektům, tzv. příjemcům, kteří pro správce poskytují smluvní služby nebo se přímo podílí na některé dílčí činnosti zpracování. Správce předává osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • poskytovatelům poštovních služeb a služeb elektronických komunikací (v rámci běžné komunikace),
 • bankám (v rámci zajišťování platebního styku),
 • orgánům činným v trestním řízení a ostatním orgánům státní správy (v rámci plnění zákonné povinnosti),
 • soudům (v souvislosti s uplatněnými nároky).

Dále mohou být údaje zpřístupněny poskytovatelům specializovaných služeb společnosti (např. právním a dalším odborným poradcům, či správcům informačních systémů v rámci údržby, podpory a rozvoje využívaných informačních systémů IT specialistům apod.), jejichž primárním účelem není zpracování těchto údajů.

K předání osobních údajů příjemcům do třetích zemí (respektive mezinárodním organizacím) nedochází.

5. Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně.

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje jsou ukládány dle principů minimalizace a omezení uložení, tzn. pouze v rozsahu a po dobu, jež je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Po uplynutí doby uložení jsou osobní údaje vymazány.

U plnění zákonných povinností jsou údaje uloženy po dobu stanovenou závaznými právními předpisy.

K zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů správce jsou osobní údaje subjektu údajů uloženy po dobu nezbytnou k ochraně předmětných práv a právem chráněných zájmů, tzn. včetně promlčecí lhůty a po dobu trvání případných soudních sporů či jiných řízení.

V případě, že byly údaje zpracovány za účelem poptávky po službách, ale k navázání spolupráce a uzavření smlouvy nedošlo, budou údaje uchovány po dobu 1 roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné uplatnit jakýkoliv nárok vyplývající z této komunikace.

Osobní údaje zákazníků zpracovávané pro účely přímého marketingu jsou uloženy po dobu trvání zákonem založeného oprávnění předmětné údaje užívat, resp. po dobu trvání souhlasu.

7. Jaká práva má subjekt údajů?

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm správce zpracovává. V případě opakované či nestandardní žádosti o kopie údajů je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek za jejich vyhotovení. Jestliže subjekt údajů požádá o poskytnutí informací v elektronické formě, poskytnou se mu v elektronické formě, která se běžně používá.

Mezi další důležitá práva patří právo na opravu nepřesných či na doplnění neúplných údajů, což bezodkladně po doložení oprávněnosti požadavku provedeme.

Dále má subjekt údajů v odůvodněných případech právo na výmaz osobních údajů, nebo na omezení jejich zpracování, pokud není zpracování nezbytné z některého z důvodů zákonnosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Požádat lze také o přenos osobních údajů k jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Správce plní oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování.

Subjekt údajů má také právo právo vznést námitku proti zpracování údajů u správce (včetně rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování či profilování) a obrátit se na dozorový orgán, tzn. na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.